Search
Close this search box.
Hyvä tietää

Tietosuojakäytäntö

1.1. Näissä tietosuojaehdoissa säädetään henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä käsittelevät periaatteet. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötiedoista vastaava käsittelijä Ragenford OÜ (Jäljempänä Rekisterinpitäjä).

1.2. Rekisteröity on tietosuojakäytänteiden merkityksessä asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka tietoja Rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Asiakas on tietosuojakäytänteiden merkityksessä jokainen, joka ostaa Rekisterinpitäjän verkkosivulta tuotteita tai palveluita.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa säädöksissä säädettyjen tietojenkäsittelyn periaatteita. Rekisterinpitäjä muun muassa käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, oikein ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

2.1. Henkilötiedot, joita Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä verkkosivun ja sähköpostin kautta.

2.2. Omat henkilötiedot jakaessaan Rekisteröity antaa Rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojaehdoissa määritellyssä tavoitteessa henkilötietoja, jotka Rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti verkkosivulta tuotteita tai palveluita ostaessaan Rekisterinpitäjälle.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot olisivat täsmällisiä, oikeita ja kokonaisia. Tietoisesti väärien tietojen esittämistä pidetään tietosuojaehtojen rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan Rekisterinpitäjälle välittömästi esittämiensä tietojen muuttumisesta.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa Rekisteröidyn esittämistä vääristä tiedoista aiheutuneista vahingoista Rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia Rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

3.1.2. Syntymäaika

3.1.3. Toimitusosoite

3.1.4. Tilinumero

3.1.5. Maksukortin tiedot

3.1.6. Tuotteiden ja palvelujen hinta- ja maksutiedot (ostohistoria)

3.1.7. Asiakastukea koskevat tiedot

3.2. Edellä mainitun lisäksi Rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavana julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen oikeudellinen peruste on henkilötietosuojan yleismääräyksen 6 § 1 mom kohdat a), b), c) ja f):

a) Rekisteröity on antanut suostumuksen käsitellä henkilötietojaan yhdessä tai useammassa konkreettisessa tavoitteessa

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen Rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusten solmimista edeltävien keinojen käyttöön ottamiseksi Rekisteröidyn hakemuksen mukaisesti

henkilötietojen käsittely on tarpeen vastaavan käsittelijän juridisten velvoitteiden täyttämiseksi

f) henkilötietojen käsittely on tarpeen vastaavan käsittelijän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun kannalta, paitsi siinä tapauksessa, että Rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -tarpeet ylittävät tämän, jolloin on suojattava henkilötietoja, erityisesti jos Rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tavoitteen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tavoite – turvallisuus
Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa mainittujen määräaikojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely
Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – kolme vuotta

3.4.3. Käsittelyn tavoite – verkkokaupan palveluiden toimimisen takaaminen
Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – kolme vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – Kun verkkokaupan käyttäjätili poistetaan, myös henkilötiedot poistetaan, paitsi jos niiden säilyttäminen on välttämätöntä kirjanpitoa tai kuluttajariidan ratkaisua varten.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – liiketoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa mainittujen määräaikojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika on kolme vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, joita ovat esimerkiksi valtuutetut tietojenkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja kuriiriyritykset ja maksunsiirtopalveluja tarjoavat yritykset. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastaava käsittelijä. Rekisterinpitäjä lähettää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle, Montonio Finance OÜ:lle.

3.6. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä rekisterinpitäjä käyttää organisatorisia ja teknisiä menetelmiä, jotka takaavat henkilötietosuojan vahingossa tapahtuneen tai laittoman tuhoamisen, muuttamisen, julkistamisen tai minkä tahansa muun laittoman käsittelyn.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröidyn tietoja käsittelyn tarkoituksen mukaisesti, mutta kuitenkin enintään kolme vuotta.

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja omien henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, on rekisteröidyllä oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi kääntyä oikeuksiensa käyttämiseksi verkkokaupan asiakastuen puoleen osoitteessa .

4.6. Rekisteröidyllä on mahdollisuus esittää oikeuksiensa puolustamiseksi valitus Tietosuojavirastolle.

5.1. Tämä tietosuojaehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston määräyksen (EU) nro 2016/679 mukaisesti luonnollisen henkilöiden suojasta henkilötietoja käsiteltäessä ja tietojen vapaasta liikkumisesta, sekä direktiivin 95/46/EY mitätöimisestä / EY (henkilötietojen suojan yleismääräys), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja EU:n lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai täysin ilmoittamalla rekisteröidylle muutoksista verkkosivun nauticalpartners.ee kautta.

Choose language